A+     A       A-
ENGLISH | MARATHI |

SATARA MUNICIPAL COUNCIL

Home/Tenders

TENDERS


Sr.No. Department Subject From Date To Date
1 Public Work Department लोकनेत बाळासाहेब देसाई यांचे स्मारक विकसित करणे. 11th March, 2024 18th March, 2024
2 Public Work Department पेठ गुरुवार सार्वजनिक तालीम येथे जिम्नॅशियम हॉल बांधणे , जेष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी बेंच उपलब्ध करणे. 11th March, 2024 18th March, 2024
3 Public Work Department आण्णाभाऊ साठे पुतळा परिसर विकसित करणे. 5th March, 2024 12th March, 2024
4 Public Work Department मौजे शाहुपूरी रांगोळे कॉलनी येथे स्विमिंग पुल बांधणे (पेज-2) कार्यालय फरशी बसविणे व मशीन रुम बांधणे, डेक स्लॅब टाकणे. 6th March, 2024 13th March, 2024
5 Public Work Department वैशिष्ट्यपुर्ण योजनेअंतर्गत शासन निर्णय क्र. नपावै - २०२३प्र. क्र. ७२० ब(२)/नवि - १६ दिनांक २३/१०/२०२३ प्रमाणे सातारा शहरातील विविध कामे करणे. 28th February, 2024 5th March, 2024
6 Public Work Department वैशिष्ट्यपुर्ण योजनेअंतर्गत शासन निर्णय क्र. नपावै - २०२३/प्र. क्र. २३६ -१/नवि - १६ दिनांक २९/०३/२०२३ प्रमाणे सातारा शहरातील विविध कामे करणे. 28th February, 2024 5th March, 2024
7 PWD (Public Work Department) Construction of Jogging track, lights and open jim at Bhairavnath Devasthan Gadkarali area Satara 10th February, 2024 17th February, 2024
8 PWD (Public Work Department) Development of various works at Satara Municipal Council area under Vaishityapurn Yojana. 10th February, 2024 17th February, 2024
9 Health Department E Tender Notice Health Department 2024-2025 20th January, 2024 8th February, 2024
10 PWD (Public Work Department) E Tender Notice 11 PWD Department 2023-2024 10th January, 2024 17th January, 2024
11 Transport Department E Tender Notice Transport Dept FY 2023-2024 22nd December, 2023 28th December, 2023
12 PWD (Public Work Department) E Tender Notice No. 20 19th December, 2023 3rd January, 2024
13 PWD (Public Work Department) E Tender Notice No. 19 FY 2023-2024 21st December, 2023 29th December, 2023