A+     A       A-
ENGLISH | MARATHI |

SATARA MUNICIPAL COUNCIL

Home/ List of Chief Officers

LIST OF CHIEF OFFICERS


Sr.No. Name From Period To Period
1 Abhijeet Bapat 15/07/2021 -
2 Abhijeet Bapat 12/08/2020 12/07/2021
3 Shrimati. Ranjana Gage 07/07/2020 11/08/2020
4 Shankar Gore 18/06/2016 06/07/2020
5 Abhijeet Bapat 22/12/2012 15/06/2016
6 Shrrimati. Mayura Parag Shindekar 03/12/2012 29/12/2012
7 Abhijeet Bapat 01/11/2012 02/12/2012
8 T.R.Lavngare 01/10/2012 31/10/2012
9 Abhijeet Bapat 01/04/2012 30/09/2012
10 T.R.Lavngare 13/10/2011 31/03/2012
11 Abhijeet Bapat 02/10/2011 12/10/2011
12 T.R.Lavngare 15/10/2010 02/10/2011
13 Rajendra Pol (Teshildar) 16/08/2010 14/10/2010
14 T.R.Lavngare 13/08/2009 15/08/2010
15 Satish Kulkarni 26/04/2005 12/08/2009
16 Mahesh Ahawad 09/02/2005 25/04/2005
17 Pradip Patil 21/11/2004 08/02/2005
18 M.N.Darekar 30/07/2002 20/11/2004
19 N.B.Katkar 08/04/2002 29/07/2002
20 H.K.Rajopadhay 01/04/1998 31/12/1999
21 T.R.Lavngare 11/09/1997 31/03/1998
22 Samir Unhale 02/08/1996 10/09/1997
23 V.V.Awtade 03/07/1995 31/08/1996
24 A.R.Pawar 24/04/1995 02/07/1995
25 G.L.Ghone 18/01/1995 24/04/1995
26 N.V.Patil 06/06/1994 03/01/1995
27 G.L.Ghone 01/04/1994 05/06/1994
28 V.N.Devkule 03/02/1994 31/3/1994
29 S.K.Prabhune 21/02/1993 02/09/1994
30 V.N.Devkule 01/09/1993 20/09/1993
31 S.K.Prabhune 03/12/1992 31/08/1993
32 L.B.Sawant 06/08/1992 02/12/1992
33 K.G.Ghaytade 30/04/1992 05/08/1992
34 M.A.Jadhav 21/04/1992 29/04/1992
35 D.M.Paygude 18/02/1992 20/04/1992
36 K.G.Ghaytade 03/02/1992 18/2/1992
37 M.D.Savlikar 08/01/1991 01/02/1992
38 B.L.Kambale 17/12/1990 07/01/1991
39 S.R.Shinde 02/05/1990 16/12/1990
40 P.B.Kadusakr 08/11/1989 01/05/1990
41 R.R.Mane 07/10/1989 07/11/1989
42 P.B.Kadusakr 02/10/1988 06/10/1989
43 R.R.Chavan 26/09/1988 01/10/1988
44 P.B.Kadusakr 18/09/1988 25/09/1988
45 R.R.Mane 04/12/1987 31/03/1988
46 M.V.K 28/09/1987 03/12/1987
47 R.R.Chavan 26/09/1987 27/09/1987
48 C.T.Gite 24/06/1987 25/09/1987
49 R.A.Mandalik 01/06/1987 23/06/1987
50 B.A.patil 06/05/1987 31/05/1987
51 B.A.Godsae 15/05/1985 05/05/1987
52 H.A.Mahadik 11/02/1985 14/05/1985
53 G.P.Bhokare 01/03/1984 -
54 V.N.Bhalekar 15/07/1983 29/02/1984
55 G.P.Bhokare 09/09/1980 14/07/1983
56 M.C.Shinde 14/04/1980 08/09/1980
57 R.K.Salukhe 24/09/1979 13/04/80
58 M.P.Malvade 10/08/1979 23/09/1979
59 S.A. Patil 22/08/1977 09/08/1979
60 E.B.Shingate 11/10/1976 20/08/77
61 D.G. Dhekane 13/05/1975 10/10/1976
62 V. K. Mane 21/01/1960 12/05/1975
63 N.V.Rajopadhyay 02/01/1959 20/01/1960
64 N.R.Phadake - -
65 B.P. Oak - -
66 H.S. Murti - -
67 N.G. Kulkarni - -